From left to right: Chenrezig, Buddha, Guru Rinpoche